Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Admin IT diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Admin IT diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam

  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 91
  Tiền của bạn (VND) : 272
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  default Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Admin IT diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam

  Bài gửi by Admin Tue Mar 26, 2013 4:01 pm

  TỔNG CỤC VII-BỘ CA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐÀO TẠO NV BẢO VỆ-VỆ SĨ TP.HCM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Số: 16/2013/QĐ-BQT
  Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2013


  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  (V/v Ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ Admin IT diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam )

  - Căn cứ Quyết định số 012/2012/QĐ/BQT ngày 14/10/2012 của Ban QT lâm thời Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  - Căn cứ Quyết định số 019/TCCB-BGH ngày 25/10/2012 của Ban GH Trường Đào tạo NV Bảo vệ-Vệ sỹ Tp.HCM;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay;
  - Xét đề nghị của Đ/C Phó Admin thường trực.

  HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  Ban hành Quy chế hoạt động của CLBKỹ thuật như sau:
  CHƯƠNG I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1: Mục đích
  CLB Kỹ thuật là lực lượng dự bị của Bộ phận Admin IT –Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam. Hoàn thiện Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam (CSTVN) tạo sân chơi tốt cho sinh viên, học viên, cán bộ, chiến sĩ , người yêu mến lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo cầu nối giữa cộng đồng mạng và diễn đàn
  Điều 2: Chức năng và nhiệm vụ

  - Lên kế hoạch bảo mật hệ thống Diễn đàn CSTVN ở cấp độ tối ưu nhất, cải tiến giao diện, chức năng của diễn đàn ngày càng đẹp mắt, thu hút member.
  - Tổ chức hội thảo CN/NCKH (nội bộ và có sự tham gia của đối tác) định kỳ cho Ban QT và member Diễn đàn .
  - Tổ chức rèn luyện và đưa thành viên Ban QT, member đi tham gia tập huấn.
  Điều 3:
  CLB Kỹ thuật hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Hội đồng Admin và chịu sự giám sát về mặt chuyên môn, nội dung hoạt động của toàn thể Ban Quản trị Diễn đàn .
  CHƯƠNG II
  THÀNH VIÊN

  Điều 4: Đối tượng tham gia
  Tất cả ứng viên đã, đang công tác và học tập trong lực lượng CA, lực lượng Quân đội, có chuyên môn cao về CNTT, đặc biệt là lĩnh vực Forumvi, tán thành Điều lệ của Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam, Quy chế hoạt động của CLB Kỹ thuật, được một thành viên trong Hội đồng Admin giới thiệu gia nhập Diễn đàn thì được Hội đồng Admin thẩm tra lý lịch, nếu đạt yêu cầu sẽ xét công nhận là thành viên Ban IT của Diễn đàn .
  Điều 5: Thủ tục tham gia
  Ứng viên xin gia nhập dự tuyển vào CLB IT của diễn đàn CSTVN phải điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin gia nhập Diễn đàn. Chỉ có ứng viên đạt yêu cầu mới được thông báo phỏng vấn.
  Điều 6: Nhiệm vụ của thành viên
  − Tuyệt đối trung thành với Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  − Tôn trọng, chấp hành Điều lệ, Quy chế, giữ gìn tư cách thành viên CLB IT
  − Tham gia tích cực các công việc và hoạt động của Diễn đàn được Ban QT giao phó.
  − Đoàn kết, tương trợ với các thành viên trong CLB IT và trong Diễn đàn.
  Điều 7: Quyền hạn của thành viên
  − Đề xuất ý kiến về kỹ thuật, biểu quyết mọi công việc liên quan đến kỹ thuật của Diễn đàn; được ứng cử, đề cử vào các vị trí lãnh đạo về IT của Diễn đàn CSTVN.
  − Được bồi dưỡng về chuyên môn, khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy khả năng chuyên môn.
  − Được Diễn đàn hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các ý tưởng và tiến hành tìm hiểu CN/NCKH để phục vụ cho Diễn đàn CSTVN trong điều kiện và khả năng của Diễn đàn.
  − Được hưởng những quyền lợi khác do Diễn đàn quy định.
  CHƯƠNG III
  CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Điều 8: Nguyên tắc tổ chức
  CLB IT được tổ chức theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ pháp luật nhà nước; Điều lệ, các quy chế, quy định của Diễn đàn.
  Điều 9: Cơ cấu tổ chức
  − Ban cố vấn Kỹ thuật có vai trò cố vấn và phản biện cho Hội đồng Admin về mặt tổ chức và chuyên môn để phục vụ cho Diễn đàn.
  − Ban chủ nhiệm CLB IT gồm 1 chủ nhiệm, 1 phó chủ nhiệm, 1 thư ký, 2 thành viên thường trực và các thành viên. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm CLB IT được quy định tại điều 11 trong chương này.
  Điều 10: Đại hội CLB
  − Đại hội thành viên Câu lạc bộ tổ chức 6 tháng một lần vào ngày 14.
  − Đại hội thành viên câu lạc bộ có nhiệm vụ:
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.
  2. Bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới của Câu lạc bộ.
  3. Sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
  Các quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự đại hội.
  Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ là do Đại hội đề xuất quyết định.
  − Đại hội Câu lạc bộ đột xuất có thể được tổ chức để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên hoặc uy tín của Câu lạc bộ.
  - Các quyết định của Đại hội thành viên Câu lạc bộ về việc bầu cử Ban chủ nhiệm; về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ chỉ có giá trị khi có quyết định chấp thuận của Admin diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  Điều 11: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
  − Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý và điều hành, đưa ra các quyết định cuối cùng cho tất cả các chương trình và hình thức hoạt động của Câu lạc bộ.
  − Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được thành lập thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội Câu lạc bộ và có quyết định bổ nhiệm của Ban Chủ nhiệm khoa, với nhiệm kỳ hoạt động là 1 năm, trong đó xác định cá nhân cụ thể cho các chức danh Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm.
  − Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức lễ kết nạp thành viên mới.
  − Các thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phải có trách nhiệm về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.
  − Ban chủ nhiệm có quyền ra quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các cá nhân, tổ chức theo quy định tại điều 15 và điều 16 chương V.

  CHƯƠNG IV
  HOẠT ĐỘNG

  Điều 12: Nguyên tắc hoạt động
  Mọi hình thức và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ (quy định trong điều 2 chương I).
  Điều 13: Sinh hoạt định kỳ
  Sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần (hay theo sự kiện), trong buổi sinh hoạt định kỳ phải có sự tham gia của ít nhất 1 thành viên trong Ban chủ nhiệm. Nội dung sinh hoạt phải được Ban chủ nhiệm thống nhất và thông báo trước cho các thành viên.
  Điều 14: Nội dung hoạt động
  − Tổ chức báo cáo chuyên đề về các vấn đề CN/NCKH nổi bật hoặc vấn đề đang được quan tâm của các thành viên Câu lạc bộ.
  − Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan dã ngoại cho thành viên Câu lạc bộ tìm hiểu, nâng cao hiểu biết.
  − Tổ chức và tham gia các cuộc thi về CN trong và ngoài trường.
  CHƯƠNG V
  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  Điều 15:
  Cá nhân và tổ chức tích cực tham gia các hoạt động và có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ thì được đề xuất Hội đồng Admin khen thưởng.
  Điều 16:
  Các nhân và đơn vị làm trái mục đích Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ mà bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi công nhận tư cách thành viên.
  CHƯƠNG VI
  CHẤP HÀNH QUY CHẾ

  Điều 17:
  − Thành viên Câu lạc bộ phải thực hiện đúng Quy chế này.
  − Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này cho toàn thể thành viên Câu lạc bộ.
  − Việc sửa đổi Quy chế này do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị, Hội đồng Admin Diễn đàn ban hành quyết định.

  TM.HỘI ĐỒNG ADMIN
  ADMIN
  (Đã ký)
  YEUNANGHOIHOA


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam-Cơ quan chủ quản Trường Huấn luyện Vệ sỹ Tp.HCM
   ---------
   Trân trọng cảm ơn những người thầy đã cố vấn cho Diễn đàn:
   Thiếu tá.Đặng Hải Tương-nguyên Đội phó Đội Truy Xét-Phòng CSĐT CA Tp.HCM-Giám đốc Cty Bảo vệ Hoà Bình
   Thiếu tướng.Nhà giáo. Nhà nghiên cứu LSQS.Trần Ngọc Thổ
   Nhà thơ.Hoạ sĩ. Luật gia. Hoàng Quốc Huy-Giảng viên Viện Nghiên cứu - Ứng dụng và Phát triển Võ thuật Sơn Long Đường
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Fri Aug 06, 2021 2:03 am