QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 91
  Tiền của bạn (VND) : 272
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  default QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Bài gửi by Admin Tue Jun 04, 2013 11:31 pm

  QUY CHẾ
  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/BQT ngày 4 tháng 06 năm 2013 của Hội đồng Admin)
  Chương I
  VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
  Điều 1. Vị trí và chức năng
  1. Vị trí:
  Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng AdminDiễn đàn; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Hội đồng Admin Diễn đàn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nội vụ-Tổ chức cán bộ .

  2. Chức năng:
  Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng AdminDiễn đàn thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính; tài sản; giá; tổng hợp; kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.
  Chương II
  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  1. Trình Hội đồng Admin Diễn đàn ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch 6 tháng và hàng tháng, đề án, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực Dự án, kế hoạch và đầu tư trên hệ thống tập đoàn  Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thi hành pháp luật, giúp Hội đồng Admin Diễn đàn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Dự án, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Diễn đàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Diễn đàn.
  3. Về lĩnh vực Dự án:
  a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Diễn đàn, Hội đồng Admin xây dựng dự án, phương hướng hoạt động hàng tháng; xây dựng, trình Hội đồng Admin Diễn đàn dự án hoạt động Diễn đàn;
  b) Kết hợp với Phòng Kế toán-Tài vụ Lập dự toán thu ngân sách cho các Dự án đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách Diễn đàn trình Hội đồng Admin Diễn đàn; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Hội đồng Admin Diễn đàn; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định;
  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá các Dịch vụ của Diễn đàn, thực hiện chế độ kế toán đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Diễn đàn;
  d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Diễn đàn theo quy định của pháp luật;
  đ) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách Diễn đàn quyết toán đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách hỗ trợ; lập quyết toán thu, chi ngân sách Diễn đàn; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Diễn đàn và quyết toán thu, chi ngân sách Diễn đàn (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách Diễn đàn và quyết toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn) báo cáo Hội đồng Admin Diễn đàn để trình cơ quan chủ quản có thẩm quyền phê chuẩn.
  Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng thông minhồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Diễn đàn quản lý;
  e) Quản lý tài sản tại các cơ quan thuộc Diễn đàn Chiensitre.com quản lý theo quy định của Hội đồng Admin và hướng dẫn của Phòng Kế toán-Tài vụ. Thẩm định, trình Hội đồng AdminDiễn đàn quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước. Tổ chức tiếp nhận, quản lý trình Hội đồng AdminDiễn đàn quyết định xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu Nhà nước. Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Diễn đàn giúp Hội đồng AdminDiễn đàn thực hiện báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Diễn đàn.
  g) Quản lý thông minhồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  h) Tham mưu Hội đồng Admin Diễn đàn thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá theo quy định của Ban điều hành và phân cấp của Hội đồng Admin; phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn Diễn đàn. Thực hiện công tác định giá các tài sản liên quan trong tố tụng hình sự và quy định của Ban điều hành;
  i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;
  k) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Hội đồng Admin Diễn đàn.
  4. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:
  a) Tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng AdminDiễn đàn phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 6 tháng (kể cả danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thuộc các thông minhồn vốn); trình Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Admin Diễn đàn;
  b) Thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn quyết định đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Admin Diễn đàn;
  c) Chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn cung cấp thông tin dự án, xúc tiến đầu tư, giám sát và đánh giá đầu tư, kêu gọi và tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn Diễn đàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư của Diễn đàn mẹ và các diễn đàn con trong Hệ thống Tập đoàn Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  d) Thẩm định dự toán và quyết toán chi phí quản lý dự án đối với các dự án đầu tư của công trình xây dựng nông thôn mới tại các xã thực hiện thí điểm theo chủ trương của Hội đồng Admin diễn đàn mẹ.
  5. Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Diễn đàn và Hội đồng  Admin các diễn đàn con cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng theo quy định của Hội đồng Admin Diễn đàn và các cơ quan có liên quan.
  6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
  7. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Hội đồng Admin Diễn đàn.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng Admin Diễn đàn và theo quy định của pháp luật.
  Chương III
  TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
  Điều 3. Tổ chức bộ máy
  1. Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.
  a) Trưởng Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Admin, Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng;
  b) Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;
  c) Trong số các lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải có người được phân công chuyên trách quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực tài chính; kế hoạch và đầu tư;
  d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Hội đồng Admin ban hành và theo quy định của pháp luật;
  Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn quyết định theo quy định của pháp luật.
  2. Cán bộ, công chức của Phòng làm công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao.
  3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác của Phòng.
  Tùy theo quy mô hoạt động và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của Diễn đàn, Hội đồng Admin Diễn đàn có thể bố trí cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.
  Điều 4. Biên chế
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm công tác tại Diễn đàn mà số lượng biên chế cụ thể của Phòng Kế hoạch - Dự án do Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn quyết định phân bổ trong tổng số biên chế của Diễn đàn được Hội đồng Admin giao hàng tháng sao cho phù hợp, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  Chương IV
  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
  Điều 5. Chế độ làm việc
  1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của Phòng và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.
  2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng phụ trách chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
  3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện nhưng chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
  Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp
  1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
  2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác.
  3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức Phòng một lần.
  4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực tiếp phê duyệt.
  5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Phòng.
  Điều 7. Mối quan hệ công tác
  1. Đối với Văn phòng Ban Điều hành:
  Phòng Kế hoạch - Dự án chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của VP Ban Điều hành; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Trưởng Văn phòng.
  2. Đối với Hội đồng AdminDiễn đàn:
  Phòng Kế hoạch - Dự án chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Admin Diễn đàn về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Hội đồng Admin Diễn đàn về những mặt công tác đã được phân công;
  Theo định kỳ phải báo cáo với Hội đồng Admin Diễn đàn về nội dung công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý thuộc lĩnh vực liên quan.
  3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Hội đồng Admin Diễn đàn:
  Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Hội đồng AdminDiễn đàn, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của Diễn đàn. Trong trường hợp Phòng Kế hoạch - Dự án chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Kế hoạch - Dự án tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Hội đồng Admin Diễn đàn xem xét, quyết định.
  4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Diễn đàn:
  Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Diễn đàn, và các diễn đàn con trong hệ thống Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của Diễn đàn có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Hội đồng Admin Diễn đàn giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
  5. Đối với Hội đồng Admin các diễn đàn con:
  a) Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Hội đồng Admin các Diễn đàn con thực hiện các nội dung quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
  b) Hướng dẫn cán bộ, công chức Tài chính - Kế toán các Diễn đàn con về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Phòng quản lý.
  Chương V
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 8. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của Diễn đàn nhưng không trái với nội dung Quy chế này.
  Điều 9. Trưởng Phòng Kế hoạch - Dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch - Dự án sau khi được Hội đồng Admin Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì Trưởng Phòng Kế hoạch - Dự án Diễn đàn trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ-Tổ chức Cán bộ Diễn đàn đề xuất, kiến nghị với Hội đồng AdminDiễn đàn xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.


  Được sửa bởi Admin ngày Tue Jun 04, 2013 11:36 pm; sửa lần 1.
  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 91
  Tiền của bạn (VND) : 272
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  default Re: QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Bài gửi by Admin Tue Jun 04, 2013 11:36 pm

  TỔNG CỤC VII-BỘ CA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  TRƯỜNG ĐÀO TẠO NV BẢO VỆ-VỆ SĨ TP.HCM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Số: 02/2013/BQT
  Tp.HCM, ngày 4 tháng 06 năm 2013

  - Căn cứ Quyết định số 012/2012/QĐ/BQT ngày 14/10/2012 của Ban QT lâm thời Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  - Căn cứ Quyết định số 019/TCCB-BGH ngày 25/10/2012 của Ban GH Trường Đào tạo NV Bảo vệ-Vệ sỹ Tp.HCM;
  - Căn cứ vào Điều lệ của Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam (chiensitre.com);
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng kế hoạch - Dự án Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với quyết định này.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Điều hành viên, Trưởng Phòng Nội vụ-tổ chức Cán bộ, Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Admin các diễn đàn con trong hệ thống Tập đoàn Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  TM. HỘI ĐỒNG ADMIN
  CHỦ TỊCH
  Yeunanghoihoa


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam-Cơ quan chủ quản Trường Huấn luyện Vệ sỹ Tp.HCM
   ---------
   Trân trọng cảm ơn những người thầy đã cố vấn cho Diễn đàn:
   Thiếu tá.Đặng Hải Tương-nguyên Đội phó Đội Truy Xét-Phòng CSĐT CA Tp.HCM-Giám đốc Cty Bảo vệ Hoà Bình
   Thiếu tướng.Nhà giáo. Nhà nghiên cứu LSQS.Trần Ngọc Thổ
   Nhà thơ.Hoạ sĩ. Luật gia. Hoàng Quốc Huy-Giảng viên Viện Nghiên cứu - Ứng dụng và Phát triển Võ thuật Sơn Long Đường
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Thu Aug 05, 2021 11:51 pm