Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch

  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 100
  Tiền của bạn (VND) : 299
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  Chết Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch

  Bài gửi by Admin Sat Jun 15, 2013 8:58 pm

  Trong Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt căn dặn Đảng ta về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Người nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”


  Nhận diện về âm mưu chống phá nước ta của các thế lực thù địch The+luc+thu+dich  Ảnh: các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ Đảng Cộng Sản VN


  Công cuộc đổi mới đất nước hơn hai mươi năm qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần làm thay đổi cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự phát triển đất nước được mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như kiều bào đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài cảm nhận sâu sắc, bạn bè quốc tế khâm phục, không ít những người trước đây đi theo hàng ngũ kẻ thù chống lại cách mạng cũng phải thừa nhận.
  Tuy nhiên, trong những năm qua, lợi dụng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ở trong nước nảy sinh không ít những khó khăn mới, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài cấu kết chặt chẽ với một số lực lượng chống đối, cơ hội chính trị ở trong nước tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chúng tìm mọi thủ đoạn để truyền bá và cổ súy cho các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc tình hình đất nước, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm để bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân suy giảm lòng tin, hoài nghi vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
  Cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch từ nước ngoài cấu kết với các thế lực phản động ở trong nước rắp tâm phá hoại công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách. Để góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn hiểm độc của chúng, trước hết mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nhận rõ một số hình thức, biện pháp, phương tiện mà các thế lực thù địch thường sử dụng chống phá cách mạng nước ta trong những năm gần đây.
  Có thể nói, sự chống phá quyết liệt, tập trung trên mặt trận chính trị tư tưởng. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị huy động nhiều đối tượng trong lực lượng phản động lưu vong kết hợp với một số cơ hội chính trị trong nước, viết và tán phát các loại tài liệu tuyên truyền xuyên tạc sự nghiệp đổi mới ở nước ta, bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tẩy trừ "huyền thoại Hồ Chí Minh", đặc biệt từ khi Đảng ta triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
  Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền, trong đó rất chú trọng lập các diễn đàn, website, blog trên mạng internet, tổ chức hội thảo, xúi giục một số người viết “thư góp ý”, “hồi ký”; lợi dụng những ý kiến phản biện để xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây chia rẽ, kích động tư tưởng chống đối. Chúng khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ... để kích động tiến hành những hoạt động tụ tập đông người biểu tình gây rối an ninh, trật tự…
  Chúng lập 413 tổ chức phản động ở nước ngoài, thông qua đó chuyển về Việt Nam nhiều tài liệu có nội dung chống đối, phá hoại đường lối, quan điểm, lý luận và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình gần đây là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan… Các thế lực thù địch ở nước ngoài không những trực tiếp chỉ đạo lập ra và tài trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động người Việt lưu vong tuyên truyền, xuyên tạc sự nghiệp đổi mới đất nước ta, mà chúng còn lợi dụng hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài vào các mục đích chính trị, can thiệp công việc nội bộ, xâm hại an ninh và chủ quyền của nước ta. Đặc biệt, chúng rất chú trọng việc hợp tác, đầu tư, tài trợ các chương trình, dự án để tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử phát triển, phong tục tập quán... phục vụ ý đồ móc nối, tuyển lựa, cài cắm người, thu thập tin tức, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, tác động giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây...
  Từ nhiều năm nay, các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài ráo riết gây dựng và huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều cấp độ, đặt tại nhiều vùng lãnh thổ của một số quốc gia để chĩa mũi nhọn tuyên truyền, đánh lạc hướng dư luận, xuyên tạc đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và tìm mọi cách hạ bệ lãnh tụ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
  Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay các thế lực thù địch tăng cường liên kết giữa các tổ chức phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài để chống phá Việt Nam. Chúng lập ra và đồng thời sử dụng của một số nước sở tại với tổng số 88 nhà xuất bản, 62 đài phát thanh và truyền hình, xuất bản hơn 390 tờ báo và tạp chí phản động. Nội dung các tài liệu tuyên truyền phản động tập trung xuyên tạc đường lối, quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ta; kích động gây mâu thuẫn nội bộ, tạo sự mơ hồ, hoang mang, dao động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, các giới trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực thi âm mưu “xâm lăng văn hóa”, từ đó hòng đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ bản sắc văn hóa Việt Nam.
  Gần đây đã xuất hiện một số trí thức, học sinh, sinh viên, thiếu lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, nhận thức hạn chế về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, viết bài trên blog, tán phát trên các mạng phản động nước ngoài những bài viết đề cao quan điểm "dân chủ tư sản", nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những ý kiến đối lập, chống đối của một số cá nhân được các đài, báo và mạng điện tử nước ngoài khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng đông đảo bất bình với chế độ ở trong nước.
  Trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... chúng ngày càng tăng cường tuyên truyền, quảng bá các giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, khuyến khích hoạt động chống đối của các đối tượng cơ hội chính trị ở trong nước, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần lẫn vật chất, kích động, tạo cớ kêu gọi đòi lại đất đai, cơ sở vật chất có thông minhồn gốc tôn giáo, chia rẽ tôn giáo với chính quyền, tạo ra các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định chính trị xã hội. Hiện nay, tình hình và nhiệm vụ của cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ và thuận lợi lớn, cũng đang phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức mới. Vì thế, việc đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong tình hình mới thực sự là cuộc đấu tranh nóng bỏng, rất quyết liệt và phức tạp, còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay và cả những năm tới. Kết quả đẩy mạnh cuộc đấu tranh đó tác động trực tiếp và sâu sắc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
  Trên cơ sở nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay, ở mỗi cấp trong quân đội, tổ chức đảng và người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...; Đó là cơ sở để đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cùng mọi luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai lệch của các thế lực thù địch và luôn được tiến hành một cách chủ động, tích cực, kịp thời trong quân đội ta hiện nay.


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

   Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
   Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Thu Jun 08, 2023 6:03 am