XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN”
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN”

  Trần Quang Long
  Trần Quang Long
  Cảnh sát Diễn đàn
  Cảnh sát Diễn đàn

  Tổng số bài gửi : 75
  Tiền của bạn (VND) : 197
  Thank : 4
  Join date : 16/04/2013

  default XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN”

  Bài gửi by Trần Quang Long Mon Oct 27, 2014 2:46 pm

  Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trở thành nhiệm vụ tất yếu, xuyên suốt trong suốt chặng hành trình hơn tám thập kỷ qua của cách mạng Việt Nam. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, vai trò nòng cốt, xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Công an nói riêng đã được thể hiện bằng những cống hiến, đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu của dân tộc, thực tiễn của lịch sử và giá trị tiến bộ của nhân loại đã góp phần hình thành, bồi đắp nên những phẩm chất tốt đẹp của người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Dọc chiều dài dựng nước và giữ nước hào hùng, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, nối tiếp nhau như ngọn sóng biển Đông, luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì một nước Việt Nam vững mạnh, hùng cường
  Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; họ có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; suy thoái kinh tế thế giới, khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội trong nước; tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng đến thanh niên, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức của giới trẻ. Một bộ phận thanh niên có những biểu hiện đáng lo ngại về đạo đức, lối sống; nhận thức lệch lạc về các giá trị sống căn bản, ảnh hưởng đến xã hội, làm xấu đi hình ảnh của người thanh niên Việt Nam. Thanh niên Công an cũng không nằm ngoài thực tế đó, chúng ta không thể phủ nhận những thành quả, những đóng góp, nỗ lực của thế hệ trẻ lực lượng CAND trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị của đất nước... Song, chính vì để bảo vệ, giữ gìn và phát huy những phẩm chất anh hùng cách mạng và truyền thống quý báu của lực lượng, và hơn cả là giữ gìn được lòng tin, tình cảm yêu mến của quần chúng nhân dân về người Công an cách mệnh, hơn bao giờ hết, các cấp ủy, lãnh đạo, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng CAND cần phải chú trọng hơn nữa trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng những giá trị về hình mẫu người thanh niên Công an Việt Nam thời kỳ mới để định hướng thanh niên Công an phấn đấu rèn luyện, nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng hình mẫu người thanh niên Công an thời kỳ mới phải thống nhất với tiêu chí chung theo cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu người thanh niên thời kỳ mới” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, trong đó, tập trung chủ yếu vào ba tiêu chí: “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.
   
  XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN” _MG_0665
   
  “Tâm trong” là nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên Công an có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cần có trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước. Người thanh niên Công an thời kỳ mới có “Tâm trong” tức là rèn cho mình lòng trung thực, ý thức trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. “Tâm trong” của người Công an Cách mệnh còn phải là lòng tận trung với Đảng, lòng tận hiếu với dân, là tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để phụng sự nhân dân, phục vụ lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc.
  “Trí sáng” là nói về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Người thanh niên Công an có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ nghiệp vụ theo phương châm“Học suốt đời - Thực học - Thực tài”, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người thanh niên Công an thời kỳ mới có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...
  “Hoài bão lớn” là nói về lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Người thanh niên Công an có “Hoài bão lớn” là người có ước mơ, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn của mình, sống vì mọi người, sống có ích cho gia đình, xã hội, cống hiến cho quê hương, đất nước. “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khát vọng, dấn thân, vươn lên; sống có bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho quê hương, đất nước... “Hoài bão lớn” phải được xây dựng trên tinh thần độc lập và chủ động cao của tuổi trẻ; phải thực tiễn và thiết thực hướng đến việc tạo ra giá trị lớn lao và bền vững; “Hoài bão lớn” phải đặt trong ý thức cao độ về quyền lợi và trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc Việt Nam, và hơn cả là phải được nuôi dưỡng bằng những niềm đam mê lớn.
   
  XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN” _MG_0702
   
  Nội dung tiêu chí giá trị hình mẫu người thanh niên Công an có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” cần phù hợp với những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cũng như có sự tiếp thu những giá trị, phẩm chất của con người mới trong thời kỳ hội nhập. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Công an phù hợp với những tiêu chí, giá trị cốt lõi trên là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên Công an hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày thêm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
  Và để thực hiện được những tiêu chí, những giá trị cốt lõi đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn lực lượng phải luôn xác định, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; cần tăng cường triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đoàn, Đoàn cấp trên phải gắn với các phong trào hành động của Đoàn, nhất là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; xung kích thực hiện, cần, kiệm, liêm, chính; xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ. Ngoài nhiệm vụ chung tay góp sức vì cộng đồng, các đoàn viên trong lực lượng phải luôn trau dồi nghiệp vụ chuyên môn đóng góp sáng kiến sáng tạo để hoàn thành tốt công tác và luôn xác định đặt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.
  Trong bất cứ quốc gia nào, ở bất cứ thời đại nào, thanh niên luôn được coi là sức sống nội tại, là lực lượng nòng cốt – những người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên Công an cũng là bộ phận cấu thành nên lực lượng thanh niên Việt Nam yêu nước. Chính vì vậy, việc xây dựng hình ảnh người Công an Cách mệnh với đầy đủ phẩm chất, giá trị “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” không chỉ là việc làm được xác định “thời vụ” trước mắt, mà đó là việc làm được xác định thường xuyên, liên tục và lâu dài. "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay". Hãy ra sức học tập, phấn đấu, luyện rèn, cống hiến tài năng, sức trẻ, tiếp bước cha ông giữ lửa hồng truyền thống cho hôm nay và cho thế hệ mai sau, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, đi tiên phong trên mọi nẻo đường dựng xây non sông đất nước!./.
   
  XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI THANH NIÊN CÔNG AN THỜI KỲ MỚI: “TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN” _HTV85500
  Hải Đăng


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

   Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
   Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Fri Dec 09, 2022 7:12 pm