QUY CHẾ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  QUY CHẾ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 100
  Tiền của bạn (VND) : 299
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  default QUY CHẾ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Bài gửi by Admin Fri Feb 01, 2013 10:04 am

  TỔNG CỤC VII-BỘ CA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐÀO TẠO VỆ SĨ-BẢO VÊ TP.HCM
  --------

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Tp.HCM, ngày 29 tháng 1 năm 2013

  HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN
  CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  ----------------
  Số: 07/2013/QĐ-BQT


  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG ADMIN


  - Căn cứ Quyết định số 012/2012/QĐ/BQT ngày 14/10/2012 của Ban QT lâm thời Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  - Căn cứ Quyết định số 019/TCCB-BGH ngày 25/10/2012 của Ban GH Trường Đào tạo NV Bảo vệ-Vệ sỹ Tp.HCM;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay;
  - Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam” của Hội đồng Admin.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Ban điều hành, Trưởng phòng TC Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Hội đồng Admin và Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - http://www.chiensitre.forumvi.net/
  - BQT (để theo dõi)
  - Trường đào tạo NV Bảo vệ - Vệ sỹ Tp.HCM (để báo cáo)
  - Lưu
  TM. HỘI ĐỒNG ADMIN

  ADMIN
  YEUNANGHOIHOA

  QUY CHẾ
  BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, TIÊU CHUẨN, HOẠT ĐỘNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  (Ban hành theo Quyết định Số: 07/2013/QĐ-BQT ngày 29 tháng 1 năm 2013 của Hội đồng Admin)[/center]
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam là danh hiệu danh dự do Hội đồng Admin chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh của chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam. Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ và thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền cho Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam thông qua các loại hình hoạt động công chúng, truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng.
  Điều 2. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. “Bổ nhiệm” là việc Hội đồng Admin ra Quyết định cho một cá nhân để chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam.
  2. “Miễn nhiệm” là việc Hội đồng Admin ra Quyết định đối với Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam đương thời để thôi giữ danh hiệu Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam trước nhiệm kỳ.
  Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam:
  1. Hội đồng Admin là cơ quan duy nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  2. Trên tinh thần tự nguyện và mong muốn của cá nhân có đủ tiêu chuẩn trở thành Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  3. Thực hiện nguyên tắc dân chủ, mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả công tác quảng bá và vì sự phát triển của Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam; phát huy chủ trương huy động các nguồn lực từ xã hội cho công tác quảng bá cho Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  4. Hội đồng Admin chọn lựa, đánh giá, xét duyệt, lấy ý kiến cơ quan hữu quan về cá nhân ứng cử Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  Chương II
  TIÊU CHUẨN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  Điều 4. Tiêu chuẩn đối với Đại sứ Thiện chí Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam
  1. Đối với công dân Việt Nam
  1.1. Là công dân Việt Nam, có lòng yêu nước, lý lịch nhân thân tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.
  1.3. Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội.
  1.4. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp và xã hội, có đóng góp tích cực cho sự tiến bộ của xã hội.
  1.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.
  1.6. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.
  1.7. Có uy tín và có ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.
  1.8. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  1.9. Ưu tiên người đang công tác trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam
  2. Đối với người nước ngoài
  2.1. Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại.
  2.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe.
  2.3. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  2.4. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.
  2.5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  2.6. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  Điều 5. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm
  Hội đồng Admin giao Phòng công tác Xã hội là cơ quan chủ trì và phối hợp với các cơ quan đơn vị hữu quan thực hiện việc lựa chọn, đề xuất, xét duyệt và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  .
  Điều 6. Nhiệm kỳ Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  Nhiệm kỳ Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam là 01 năm (Thời gian bổ nhiệm vào tháng 01 hàng năm).
  Điều 7. Thẩm quyền xét duyệt, bổ nhiệm, miễn nhiệm
  1. Hội đồng Admin quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  2. Phòng Công tác Xã hội là cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, trình Admin quyết định bổ nhiệm Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  Điều 8. Quy trình chọn lựa
  1. Cá nhân tự ứng cử hoặc được giới thiệu phải lập hồ sơ có đơn đề nghị ứng cử Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam gửi về Phòng Công tác Xã hội - Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  2. Trưởng phòng Công tác Xã hội tập hợp hồ sơ, làm tờ trình, lấy ý kiến của Phòng tổ chức Cán bộ và đơn vị có liên quan trước khi trình Admin ra Quyết định bổ nhiệm.
  Điều 9. Hồ sơ xét duyệt
  1. Hồ sơ đề nghị xét duyệt bao gồm:
  1.1. Đề nghị tự ứng cử nhiệm Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam hoặc Đề nghị của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền .
  1.2. Sơ yếu lý lịch, Bản tóm tắt quá trình công tác, hoạt động xã hội của cá nhân ứng cử có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, hoặc chính quyền địa phương.
  1.3. Bản sao có công chứng các giải thưởng, bằng khen, các thành tích hoạt động nghề nghiệp xã hội.
  2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 01 tháng 12 hằng năm.
  Điều 10. Hoạt động của Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam
  1. Tham gia vào các hoạt động quảng bá, xúc tiến Diễn đàn CST Việt Nam tổ chức phạm vi diễn đàn và ngoài Diễn đàn
  2. Tham gia vào các hoạt động quảng bá, xúc tiến Diễn đàn do các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tổ chức với tư cách là Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  3. Tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhằm mục đích quảng bá Diễn đàn CST Việt Nam với quốc tế như Lễ hội du lịch - văn hóa; các hoạt động quay phim, chụp ảnh quảng Diễn đàn CST Việt Nam và các hoạt động khác có liên quan đến văn hóa - du lịch .
  4. Sử dụng tối đa mọi điều kiện, cơ hội phù hợp và các hoạt động xã hội khác để tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá Diễn đàn CST Việt Nam.
  5. Đề xuất, xây dựng các hoạt động có mục đích quảng bá Diễn đàn CST Việt Nam.
  6. Chủ động hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế cho công tác quảng bá Diễn đàn CST Việt Nam.
  Chương III
  QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM
  Điều 11. Quyền và nghĩa vụ
  1. Giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi trên các diễn đàn công chúng, phương tiện truyền thông về danh hiệu Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  2. Được cung cấp đầy đủ thông tin và nội dung phục vụ công tác quảng bá Diễn đàn CST Việt Nam.
  3. Được Hội đồng Admin hỗ trợ, đài thọ chi phí trong một số hoạt động của cơ quan chủ quản.
  4. Tham gia các hoạt động và thực hiện công việc được ủy nhiệm trong nhiệm kỳ là Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam
  Điều 12. Trách nhiệm
  1. Thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá đúng yêu cầu về phạm vi, nội dung, hình thức do Hội đồng Admin Diễn đàn CST Việt Nam quy định.
  2. Mọi hoạt động Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam tham gia hoặc được mời tham gia với tư cách Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam đều phải được thông báo đến cơ quan chủ quản để có hướng dẫn thực hiện hoạt động.
  3. Thường xuyên trau dồi kiến thức, trao đổi thông tin với Hội đồng Admin Diễn đàn CST Việt Nam. Việc phát ngôn trước công chúng và cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế với tư cách Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam và về công tác quảng bá, xúc tiến chỉ được thực hiện sau khi được Hội đồng Admin hướng dẫn và chấp thuận.
  4. Đảm bảo có lối sống lành mạnh, thái độ công tác nghiêm túc, hành vi ứng xử mẫu mực; Không thực hiện những hành vi vi phạm đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của Việt Nam gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng và danh hiệu Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam.
  5. Không sử dụng danh hiệu Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam vào mục đích tư lợi hoặc các mục đích khác trái pháp luật. Cá nhân phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi trái với quy định của pháp luật và Quy chế.
  6. Thông tin và hình ảnh có liên quan đến Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam sẽ được đăng tin quảng bá đồng thời trên phương tiện thông tin của Hội đồng Admin Diễn đàn CST Việt Nam.
  7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại và các nghĩa vụ được quy định trong cam kết quốc tế của Việt Nam về lĩnh vực văn hóa, du lịch.
  Chương IV
  MIỄN NHIỆM VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
  Điều 13. Hội đồng Admin Diễn đàn CST Việt Nam quyết định việc miễn nhiệm đối với danh hiệu Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam trong trường hợp sau:
  1. Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam không đủ điều kiện về sức khỏe, phẩm chất, trình độ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.
  2.Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam tự thấy không thể đảm nhận vai trò Đại sứ Thiện chí Diễn đàn CST Việt Nam phải có văn bản đề nghị miễn nhiệm gửi Hội đồng Admin Diễn đàn CST Việt Nam.
  Điều 14. Sau khi hết nhiệm kỳ theo thời hạn ghi tại Quyết định bổ nhiệm, danh hiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam tự động hết hạn mà không cần văn bản thông báo./.

  BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIÊT NAM


  Bản quyền Quy chế này thuộc Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam https://chiensitre.forumvi.net


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

   Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
   Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Mon Nov 28, 2022 11:16 pm